Bescherming van persoonsgegevens

AUHA hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer.

In deze Privacyverklaring informeert AUHA je over de wijze waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaat. Om zo goed mogelijk aan de noden en vereisten van de maatschappij, de wet- en regelgeving tegemoet te kunnen komen, behoudt AUHA zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze verklaring. AUHA raadt je dan ook aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen.

Identiteit verwerkingsverantwoordelijke

AUHA, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Voor vragen of problemen kan je terecht bij info@auha.be. 

 Garanties bij verwerking van persoonsgegevens:

  • Jouw persoonsgegevens worden steeds behandeld in overeenstemming met de toepasselijke privacyreglementering.
  • De persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend, tenzij je daar zelf mee hebt ingestemd via ‘opt in’.
  • AUHA treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van jouw persoonsgegevens misbruik maken.

Indirecte verwerking van persoonsgegevens:

AUHA licht je waar mogelijk in over iedere indirecte verwerking van persoonsgegevens.  Wij informeren je onder meer over de bron van deze persoonsgegevens en de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt.

Doeleinden en rechtsgrond  voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

Bij gebruik van onze website

De meeste informatie is beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen word je toch om persoonlijke informatie gevraagd.

Bepaalde persoonsgegevens zoals o.m. cookies worden aangewend voor de samenstelling van onze gebruikersstatistieken en voor de beveiliging en verbetering van onze websites. Ons beleid inzake cookies lees je verder via deze link.

Rechtsgrond: toestemming (cookies) en noodzakelijk voor de levering van de aangevraagde dienst.

Eventregistratie

AUHA verwerkt de door de inschrijver opgegeven persoonsgegevens ter facilitering van events. Naar aanleiding van een eventregistratie kunnen met jouw toestemming je persoonsgegevens verder worden aangewend voor nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, seminaries en andere evenementen.

Rechtsgrond: contractuele afspraak – toestemming

Bewaartermijn

AUHA bewaart de persoonsgegevens nooit langer dan nodig.

Zo worden persoonsgegevens van websitebezoekers (cookies) nooit langer bewaard dan nodig voor het in het Cookiebeleid van AUHA opgegeven doeleinde. Indien andere persoonsgegevens van websitebezoekers worden bewaard, dan zullen deze nooit langer bewaard worden dan de toegestemde termijn.

Persoonsgegevens verwerkt naar aanleiding van een eventregistratie worden bewaard gedurende de daartoe door de betrokkene toegestane termijn.

Rechten van de betrokkene

Als  betrokkene heb je recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Je kan ook de verbetering, verwijdering of beperking ervan aanvragen op info@auha.be

Als betrokkene heb je ook het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens hetzij aan jezelf hetzij aan een nieuwe verwerkingsverantwoordelijke voor zover technisch mogelijk. Bij deze aanvraag moet je je vooraf kenbaar maken.

Intrekking van een gegeven toestemming is steeds mogelijk zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op basis van de eerder verleende toestemming.

Voor de uitoefening van je rechten als betrokkene kan je terecht op info@auha.be

Als betrokkene heb je het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) als toezichthoudende autoriteit.

Datalekken

Heb je een datalek opgemerkt met betrekking tot persoonsgegevens die worden beheerd door de Universiteit Antwerpen? Contacteer info@auha.be